Pravilnik

I opšti uslovi po kojima Wirac.net d.o.o. pruža svoje usluge

Član 1

WiracNet d.o.o je kompanija koja se već duži niz godina bavi pružanjem odredjenih IT usluga. Jedan od primarnih pravaca djelovanja je pružanje internet usluga putem internet Servis Provajdera te digitalne televizije. Da bi Wirac.net d.o.o. izašao u suret zaiteresiranom klijentu da postane korisnik nasih usluga neophodno je da budu zadovoljeni određeni preduslovi za to:

Postojanje tehničkih mogućnosti za priključenje pristupnih uređaja na mrežu Wirac.net d.o.o. i to da na klijentovoj lokaciji postoji mogućnost spajanjana mrežu Wirac.net d.o.o.
Da se radi o pravnom licu koje je pravno i poslovno sposobno i fizičkom licu koje je punoljetno i poslovno sposobno.
Da nije ni u kakvom sporu niti da ima bilo kakvih dugovanja prema Wirac.net d.o.o.

Wirac.net d.o.o. zadržava pravo da neizađe u susret klijentu ili potencijalnom korisniku te da istom odbije zahtjev zainteresovanog lica da postane Korisnik ako je ranije postojao korisnički odnos koji je raskinut krivicom zainteresovanog lica.

Član 2

Korisnik je dužan te je obavezan da upotrebom priključnih uređaja i instalacije ne ometa sljedece:

Normalno funkcionisanje priključne opreme koju koristi za konekciju na mrežu Wirac.net d.o.o.
Druge priključene uređaje kojima se pristupa na mrežu Wirac.net d.o.o.
Sve vrste servisnih intervencija: popravljanje izmjena instalacije, kablova i ostalo vrši isključivo ovlašteni serviser Wirac.net d.o.o.

Član 3

Za izvršenje usluge korisnik plaća naknadu WiracNet d.o.o.. Naknada se utvrđuje prema važećem cjenovniku usluga u trenutku pružanja usluga.

Tarifu cijena usluga donosi Wirac.net d.o.o. i ima pravo da ga samostalno promijeni. O promjenama Cjenovnika Wirac.net d.o.o. je dužan blagovremeno obavijestiti KORISNIKA, a najmanje 7 dana prije početka važenja novog cjenovnika.

Wirac.net d.o.o. obavještava korisnika o izmjenama o Cjenovniku na slijedeće načine: E-mailom, telefonom putem podrške korisnicima ili ističe cjenovnik usluga na web sajtu Wirac.net d.o.o. ( http://www.wirac.net ).

Član 4

U slučaju da dođe do preseljenja korisnika usluga Wirac.net d.o.o. na drugu lokaciju, isti o tome mora obavijestiti Wirac.net d.o.o. Korisnik ima obavezu da se licno, pismenim putem ili e-mailom obrati servisnoj podršci Wirac.net d.o.o. sa zahtjevom za preseljenje priključka. Ukoliko na lokaciji na koju se korisnik preseljava postoje potrebne tehničke mogućnosti, Wirac.net d.o.o. će izvršiti aktivonosti oko preseljenja opreme kojom korisnik pristupa na mrežu Wirac.net d.o.o. po važećoj servisnoj tarifi u momentu preseljenja. Ukoliko priključenje na novoj lokaciji tehnički nije izvodljivo KORISNIK može da nastavi korištenje usluga Wirac.net d.o.o. na staroj lokaciji, ili po svojoj volji može raskinuti Ugovor i u tom slučaju Wirac.net d.o.o. ne snosi nikakvu dalju obavezu prema korisniku.

Član 5

Bilo koji prekid izazvan planiranim održavanjem opreme na mreži Wirac.net d.o.o. mora biti najavljen minimalno 24 sata ranije na E-mail korisnika ili putem informacije na WEB stranici ili TV kanalu wirac.net d.o.o.. Prekid po ovom osnovu može biti duži od 12 sati. Ukupno trajanje prekida po osnovu održavanja opreme u peridu trajanja mjesec dana (30 dana) ne može biti duže od 36 sati.

Član 6

Primarne obaveze Wirac.net d.o.o. su:

da o problemima nastalim na korisničkoj mreži obavijesti korisnika,
da prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti ne vrši povrede prava vezane za tajnost informacija do kojih dolazi vršeći poslove davatelja na korištenje mrežnih usluga.,
da preko svojih komunikaocionih kanala na Internetu posredstvom web portala www.wirac.net , Elektronskom poštom i SMS-omb redovno obavještava korisnike u vezi sa pružanjem osnovnovnih i dodatnih usluga, npr. promjena cijena, promjena tehničkih uslova, pogodnosti za nove i već postojeće korisnike i sl. Ovakav tip obavještenja neće se smatrati distribucijom neželjene propagandne poruke putem komunikaciohn kanala do korisnika klijenta usluga Wirac.net d.o.o..

Član 7

Korisnik sve informacije, bilo koji drugi materijal, ili podatke nabavljene korištenjem Internet priključka koristi na sopstveni rizik. Wirac.net d.o.o. kao davatelj mrežnih usluga nema nikakvu odgovornost za ažurnost, ispravnost i kvalitet tako nabavljenih informacija. Wirac.net d.o.o. isto tako, ne snosi nikakvu odgovornost ako korisnik, informacije, bilo koji drugi materijal, ili podatke dobijene korištenjem servisa, koristi na način protivan važećim zakonima, ili na štetu trećih lica. Wirac.net d.o.o. ne odgovara za tačnost, potpunost i blagovremenost dostavljanja ponuda i dokumenata, kao ni za punovažnost i izvršenje bilo kojeg vida ugovora i drugih vidova privatne i poslovne saradnje koje korisnik posredstvom mrežne usluge Wirac.net d.o.o. zaključi sa trećim licima.

Član 8

Sadržaj komunikacija između korisnika mrežnih usluga Wirac.net d.o.o. i drugih korisnika na Internetu ne može biti u suprotnosti sa zakonom i drugim pravnim propisima Republike Bosne i Hercegovine, međunarodnog prava, kao ni sa ugovorima, kodeksima i konvencijama koje je prihvatio Wirac.net d.o.o. kao davatelj mrežnih usluga, a o čijem prihvatanju od strane korisnik mrežnih usluga Wirac.net d.o.o. je obaviješten.

Pod komunikacijama se ovdje smatraju: slanje E-mail poruka, postavljanje prezentacije na različitim internet portalima kao i drugi oblici IP komunikacije na Internetu.

Član 9

Komunikacije se smatra nedozvoljenim u slijedećim slučajevima:

ukoliko se njime vrši krivično djelo ili privredni prestup,
ukoliko se njime vrši povreda odredbi autorskog prava i prava industrijske svojine,
ukoliko se njime vrši djelo nelojalne konkurencije,
ukoliko se njime ugrožavaju ili vrijeđaju nečija lična prava i slobode,
ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,
ukoliko se njime distribuiraju nezatražene propagandne poruke putem e-mail-a i/ili konferencija,
ukoliko se njime pokušava ostvariti neovlašteni pristup ili dobiti kontrola nad drugim sistemima na Internetu,
ukoliko se njime vrši distribucija računarskih virusa ili drugih tipova destruktivnih programa,
ukoliko se njime pokušava stvaranje zagušenja prometa u cilju podsticanja neželjenog saobraćaja i sl.,
ukoliko se njime vrši lažno predstavljanje pri slanju e-mail poruka na Internetu.

Član 10

Korisnik svojim djelovanjem može krivično i na drugi način odgovarati za nedozvoljen sadržaj svojih komunikacionih poruka. Korisnik odgovara društvu Wirac.net d.o.o. kao davatelju mrežnih usluga za svaku štetu prouzrokovanu uslijed nedozvoljenog sadržaja svojih komunikacionih poruka.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da korisnik mrežnih usluga od strane Wirac.net d.o.o. krši obaveze iz ovog Pravilnika, Wirac.net d.o.o. može uskratiti davanje mrežnih usluga na određeno vrijeme i upozoriti korisnika da prestane sa nedozvoljenim ponašanjem. U slučaju da se korisnik ogluši na upozorenja od strane Wirac.net d.o.o. ugovor o davanju usluga će se raskinuti jednostrano od strane Wirac.net d.o.o. bez otkazanog roka uz obavještenje upućeno korisniku.

Wirac.net d.o.o. ima pravo da informacije o korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju stavi na uvid nadležnim institucijama uz prethodni nalog od relevantnih institucija.

Član 11

Ako korisnik pretrpi štetu uslijed kršenja pravila ponašanja od drugih korisnika Interneta, ima mogućnost da se obrati Wirac.net d.o.o. za pomoć u cilju sprečavanja dalje štete, E-mailom na adresu info@wirac.ba .

Član 12

Korisnici ako izraze želju mogu tražiti posebnu zaštitu putem IP ili MAC adrese.

Član 13

Korisnici imaju mogućnost izbora na ograničen/neograničen promet ovisno o paketu usluga. Nakon dostizanja periodičnog limita ugovorenog prometa, korisniku se po želji može izvršiti dopuna dodatnog saobraćaja koji se naplaćuje po važećem cjenovniku Wirac.net d.o.o.

Član 14

Korisnik uskuga Wirac.net d.o.o. je obavezan redovno izmirivati svoje obaveze na ime usluga koje dobija od strane Wirac.net d.o.o. U slučaju neplaćenih računa klijent će biti isključen sa mreže tj. Uskratit će mu se usluge koje mu pruža Wirac.net d.o.o. sve do momenta izmirenja istih. Prilikom ponovnog uključenja klijent je dužan platiti priključnu taksu u iznosu 5,00 KM (pet KM) na ime ponovnog uključenja na mrežu Wirac.net d.o.o..

Član 15

KORISNIK je obavezan da:

čuva svoje korisničko ime i šifru (password) i serijski broj modema za pristup mreži Wirac.net d.o.o. u tajnosti,
zaštiti svoj sistem kojim pristupa na korisničku mrežu Wirac.net d.o.o. od programa zaraženih virusima i drugih destruktivnih programa koji mogu nanijeti štetu putem Inetrneta samom KORISNIKU, Wirac.net d.o.o. kao davaljteu mrežnih usluga, drugim korisnicima ove usluge ili bilo kome drugom.
Da provjerava svoj pregled prometa redovno na web stranici www.wirac.net .

Uprava WiracNet d.o.o.